Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Information om personuppgifter

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, oavsett om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Regler om personuppgiftsbehandling finns i den så kallade dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation). Denna förordning gäller i hela EU från den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Nedan följer en beskrivning av hur Stiftelsen Sverige United hanterar personuppgifter i enlighet med denna förordning.

Personuppgiftsansvarig för stiftelsens behandling av personuppgifter är Stiftelsen Sverige United, organisationsnummer 802479-0456.

Ändamål med behandling av personuppgifterna:

hantera ansökningar och nomineringar
hantera utbetalning av stipendier/bidrag
utskick av information och inbjudningar,
producera informationsmaterial.
Behandlingen avser uppgifter om namn, kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer), kontouppgifter (för utbetalning av stipendier/bidrag). Det kan även innefatta bilder, filmer och ljudupptagningar. Den lagliga grunden för stiftelsens personuppgiftsbehandling är ett legitimt/berättigat intresse. Efter en intresseavvägning har stiftelsen bedömt att behandlingen av ovan nämnda personuppgifter är nödvändig för de ändamål som listas ovan.

Personuppgifterna kommer ej att lämnas vidare till annan part. Radering av personuppgifter sker när mottagaren ej går att nå. Uppdatering av register sker vartannat år (halvårsskiftet ojämna år).

Den som så önskar har rätt att begära tillgång till eller rättelse/radering av sina personuppgifter. Det går också att begära begränsning av behandling av ens personuppgifter eller invända mot behandling av personuppgifter. Den som önskar kontakta stiftelsen med en sådan begäran kan kontakta oss på e-postadress sofie@sverigeunited.se eller tel: 070 654 5114. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vår värdegrund

Läs mer om värdegrund

Läs mer

Priskommittén

Läs mer om vår priskommitté

Läs mer

Styrelse

Läs mer om vår styrelse

Styrelse
Sverige United
Responsive Menu Clicked Image